English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2020

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

Zaključci sa savetovanja PDF Štampa El. pošta

CIRED SRBIJA 2016

ZAKLJUČCI FORUMA SMART GRID 2016

U okviru FORUM SMART GRID prezentovano je 4 rada od ukupno 4, koji su uvršćeni u program Savetovanja. Nakon prezentacije radova usvojeni su sledeći zaključci:
1. Nastaviti dosadašnje integracije SCADA, distributivnog menadžment sistema i drugih podsistema u integralni sistem kako bi se ispunili sve brojniji i oštriji zahteve koji se pred njih postavljaju.
2. Preporučuje se da početna ulaganja u izgradnju SMART GRID sistema budu u podsisteme koji daju najveće efekte.
3. Analiza eksploatacije i rada obnovljivih izvora električne energije radi povećanja efikasnosti rada je jedan od prioriteta.
4. Naglašena važnost neprekidnog prikupljanja I ažuritanja podataka o SN i NN mreži i ona je preduslov za SMART GRID sisteme.


Zaključci sa Okruglog stola 1:
RESTRUKTURIRANjE ELEKTRODISTRIBUTIVNOG SEKTORA U SRBIJI

Korenite promene elektrodistributivnog sektora u Srbiji su inicirane izmenom zakonske regulative i potpunim otvaranjem tržišta električne energije u skladu sa trendovima koji su prisutni u okruženju sa kojim je naš elektroenergetski sistem povezan. Iako neophodne, ovakve promene, kakve se sprovode u EPS Grupi i njenom elektrodistributivnom delu, su teške, bolne i u mnogim segmentima frustrirajuće. Nikada se ne mogu obezbediti svi uslovi da one proteknu bez trzavica, problema, nesporazuma, sumnji, osporavanja, … pa i opstrukcije.
Ipak, opredeljenost poslovodstva EPS Grupe promenama i savremenom pristupu poslovanja, kao i rešenost svih zaposlenih da se prilagode otvorenom tržištu i na njemu zadrže vodeću ulogu, čine ovaj težak zadatak izvodljivim. Restrukturiranje elektrodistributivnog sektora u EPS Grupi ulazi u završnu fazu i biće završeno tokom sledeće godine.
Reorganizacija i transformacija ODS-a i uprave za Tehničke poslove distribucije u JP EPS se sprovodi u skladu sa odabranim modelom koji proističe iz primera najbolje prakse i izbegava stranputice kojima su drugi prolazili. Pri svemu ovome važnu ulogu imaju Vlada Srbije, nadležno ministarstvo i Agencija za energetiku Republike Srbije, koji bi aktivnim delovanjem trebalo da obezbede da se proces restrukturiranja sprovodi u skladu sa zakonom, sa jedne strane, a sa druge strane nadzorom i unapređenjem regulative stvaraju okruženje za uspešno delovanje energetskih subjekata na tržištu električne energije.

 

Zaključci sa Okruglog stola 3:
PRAĆENJE POKAZATELJA POUZDANOSTI DEES U ODS EPS DISTRIBUCIJI

Na okruglom stolu je predstavljen materijal radne grupe (Modul 3D – Unapređenje registra prekida) u okviru projekta "Poboljšanje upravljanja mrežom" koji se radi na nivou JP EPS. Najvažniji zaključci, proizašli iz ovoga materijala i diskusija na okruglom stolu su:

1. Proširiti skup pokazatelja pouzdanosti koji bi se pratio u ODS-u. Predlog je da se pored pokazatelja SAIDI, SAIFI i CAIDI prate i pokazatelji ASUI, ASIFI i ASIDI. Na ovaj način se omogućuje uvažavanje "značaja" pojedinačnog korisnika sa stanovišta instalisane snage (ASIFI, ASIDI). Predloženi pokazatelji su definisani u standardu IEEE Std 1366™ (2012).
Kada se steknu tehnički uslovi u ODS-u pratiće se i pokazatelj MAIFI, čime bi se obuhvatili i kratkotrajni prekidi u napajanju. Takođe, kada se steknu tehnički uslovi, pratiće se i svi prekidi u niskonaponskoj mreži, a do tada će se svi indeksi računati (pratiti) na nivou srednjenaponske mreže.
2. Usvojiti novu kategorizaciju područja/vodova koja omogućuje kvalitetnije međusobno poređenje distributivnih područja po pitanju pokazatelja pouzdanosti, u skladu sa onim definisanim u standardu IEEE Std 1782™(2014). Uvažavajući specifičnosti distributivnih mreža u Srbiji uraditi odgovarajuće prilagođavanje kategorija vodova definisanih standardom.
3. Proširiti kategorije i elemente prekida koji su se do sada pratili u ODS-u kako bi se obezbedilo kvalitetnije/preciznije određivanje uzroka prekida a time i efektnije određivanje najbolje strategije (aktivnosti) za unapređenje pouzdanosti.
4. Za praćenje svih elemenata koji mogu da unaprede kako praćenje pokazatelja pouzdanosti tako i jasan uvid u kompletan proces upravljanja planiranim i neplaniranim prekidima neophodno je definisaniti jedan (softverski) sistem (alat) za upravljanje prekidima (Outage Management System).

 

Stručna komisija 1 – KOMPONENTE MREŽA

Predsednik komisije: Prof. dr DRAGAN TASIĆ, Elektronski fakultet, Niš, Srbija

U okviru STK-1, Komponente mreža, prezentovano je 25 radova od ukupno 28, koliko je uvršćeno u program Savetovanja. Radom komisije rukovodio je prof.dr Dragan Tasić uz pomoć stručnih izvestilaca Ljiljane Funduk, mr Miodraga Stojanovića i dr Vladimira Šiljkuta. Nakon prezentacije radova usvojeni su sledeći zaključci:

1. Potrebno je adekvatno sagledati predloge novih tehničkih rešenja i nove opreme, kako sa tehničke tako i sa ekonomske strane. 
2. Podsticati primenu novih tehnoloških rešenja i tehnologija i vršiti analizu eksploatacionih iskustava.
3. Analizi eksploatacionih iskustava posvetiti adekvatnu pažnju, kako sa aspekta održavanja komponenti mreža, tako i sa aspekta predviđanja budućih stanja.
4. Proračunu pouzdanosti komponenti, kao i celine mreža i postrojenja, treba i dalje posvećivati pažnju, kako bi se sa jedne strane došlo do formiranja odgovarajućih modela i softverskih rešenja jednostavnih za praktičnu primenu, a sa druge do tehničkih rešenja koja omogućavaju pouzdanije snabdevanje potrošača električnom energijom.
5. Neophodno je raditi na principima dijagnostike komponenti mreža i na unapređivanju strategije održavanja opreme, kao i strategije zamene postojeće opreme novom.
6. Potrebno je koristiti adekvatne matematičke modele i podsticati primenu savremenih softverskih alata za analizu mrežnih komponenti u normalnim radnim i havarijskim stanjima.
7. Pokrenuti inicijativu za formiranje akreditovane laboratorije za ispitivanje opreme mrežnih komponenti.
8. Neophodno je analizirati efekte uticaja komponenti mreža na životnu sredinu i preduzeti mere za smanjenje štetnih uticaja. Potrebno je povremeno kritički sagledati postojeću zakonsku regulativu u ovoj oblasti.

Za najbolji rad u okviru rada Stručne komisije 1 je izabran:

R-1.17
SOPSTVENE I MEĐUSOBNE IMPEDANSE ELEKTROENERGETSKIH KABLOVA
M. Stojanović, D. Tasić, N. Cvetković, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš, Srbija

 

Stručna komisija 2: KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE I ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST
Predsednik: Prof. dr Vladimir KATIĆ, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

U odsustvu predsednika, predsedavao je doc. dr Boris DUMNIĆ, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

U okviru ove stručne komisije, predstavljeno je 16 radova, koji su obuhvatili 6 preferencijalnih tema. Stručni izvestioci su bili Lidija KORUNOVIĆ i Milanko RADIĆ, EPS Tehnički centar Novi Sad.

ZAKLJUČCI:

1. Kod praćenja pokazatelja kvaliteta isporuke, posebno obratiti pažnju na uzroke kvarova zbog usmerenog planiranja investicija i održavanja.

2. U situacijama u mreži koje su karakteristične sa pojavom velikih struja nultog provodnika formulisati tehničke preporuke primene četvoropolnog isključenja.

3. U održavanju ormana za kompenzaciju posebnu pažnju obratiti na ispravnost veza jer prekid jedne faze dovodi do pogrešnog merenja.

4. Izbor i koordinacija uređaja prenaponske zaštite uskladiti sa stvarnim pogonskim uslovima.

5. Uslovi rada i priključenja distribuiranih izvora energije zasnovanih na primeni invertorskih uređaja uskladiti sa tehničkim preporukama i pravilima o radu EES-a razvijenih zemalja.

Za najzapaženiji rad u ovoj komisiji izabran je rad:

R-2.15 PROBLEM ZAŠTITE 35 Kv POSTROJENJA SA IZOLOVANOM NEUTRALNOM TAČKOM U PLANINSKOM PODRUČJU OD PRENAPONA

Autori: Milan SAVIĆ, Mileta ŽARKOVIĆ, Ratko KOVAČIĆ, Marko MIJIĆ i Mladen BANJANIN

 

Stručna komisija 3: ZAŠTITA I UPRAVLJANJE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA
Predsednik komisije: mr Dušan Vukotić, ODS "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd

U okviru STK-3 prezentovano je 13 (trinaest) radova i informacija od ukupno 15 (petnaest) referata, koji su prihvaćeni u program ovogodišnjeg Savetovanja.

Nakon prezentacije radova doneseni su sledeći zaključci po pitanju više tema iz oblasti zaštite i upravljanja u elektrodistributivnim mrežama:

1. Automatizacija srednjenaponske elektrodistributivne mreže (SNDM) je poslednjih godina dobila na punom intezitetu i u okviru SNDM meže trenutno je instaliran relativno veliki broj opreme za automatizaciju. Veliki broj radova imao je upravo u fokusu iskustva koja postoje u dosadašnjoj eksploataciji opreme za automatizaciju i u velikoj meri inskustva se pokalapaju, ali evidentno postoji i prisutna heterogenost u primeni određenih tehničkih rešenja. Aktivnosti na definisanju jedinstvenih tehničkih specifikacija opreme za automatizaciju u okviru određenih radnih grupa ODS koje rade na toj problematici, u velikoj eliminisaće probeleme u izboru opreme za ugradnju i nihove dalje eksploatacije. Takođe, na osnovu iznetih iskustava potrebno je uložiti dodatne napore da se postojeća rešenje automatizacije u velikoj meri usaglase sa očekivanim preporukama i tehničkim specifikacijama opreme za automatizaciju.

2. Promena organizacione strukture elektrodistributivnih preduzeća koja sada posluju u okviru jedinstvenog Operatora Distributivnog Sistema (ODS) sa stanovišta upravljanja elektrodistributivnim sistemom, prouzrokuje potrebu da se postojeći centri upravljanja hijarahijski definišu u odnosu na nadležnosti koje su im dodeljene, kao i u odnosu na formirani Nacionalni Dispečerski Distributivni Centara (NDDC). Postojećih centare upravljanja, svih nivoa upravljanja, potrebno je definisati i realizovati na jedinstvenoj platformi, kako bi se dobio želleni optimalni nivo upravljanja elektrodistributivnim sistem na celokupnom konzumnom području ODS.

3. Koordinaciji podešenja parametara zaštitnih uređaja u okviru transformatorskih stanica i opreme za automatizaciju potrebno je posvetiti posebnu pažnju, kako bi se definisale nove preporuke u pogledu izrade Planova podešenja zaštitnih uređaja u elektrodistributivnom sistemu. Predmetnoj aktivnosti je potrebno dati prioritet, jer je u mreži prisutna velika neusaglašenost u podešenju opreme za automatizaciju po distributivnim područjima ODS, što često dodovdi do neselektivnosti delovanja zaštite koja direktno utiče na pouzdanost napajanja krajnjih kupaca.

4. Uloga telekomunikacija sa stanovišta realizacije savremenih tehničkih rešenja zaštite i upravljanja u okviru elektrodistributivnog sistema, u poslednje vreme dobija centralno mesto. Bez snažne i razvijene informacione-telekomunikacione infrastrukture ne može se realizovati optimalni željeni nivo upravljanja, budući da se infrastuktura u tehničkom smislu proteže od procesnog do najviše hijerahijskog nivou upravljanja – centra upravljanja. Budući da se informaciona-telekomuniakciona infrastruktura heterogeno realizovala po pojedinim distributivnim područjima sa vrlo slabom međusobnom koordinacijom u pogledu njenog razvoja, neophodno je uložiti napore da se definiše jedinstveni okviru daljeg razvoja informacione-telekomunikacione infrastrukture za potrebe jedinstvenog ODS.

Najzapaženiji rad u okviru STK-3 je :
R-3.11 Proračun struje kvara pri pojavi nesimetričnog opteećenja u okviru SNDM grada Beograda 
Autor: Goran ŽIVADINOVIĆ i mr Dušan VUKOTIĆ

 

Stručna komisija 4 : DISTIBUIRANA PROIZVODNJA I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

ZAKLJUČCI

1. Integracija distribuiranih izvora električne energije
Stručni izvestilac- dr Predrag Vidović, Fakultat tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

1. Pored analize uticaja na gubitke i naponske prilike u SN i NN mreži, što je razmatrano u delu prikazanih radova, potrebno je analizirati i uticaj distributivnih generatora na ostale poslovne procese u distributivnim sistemu. Pre svega je potrebno analizirati uticaj distributivnih generatora na proces dugoročnog planiranja razvoja distributivnih mreža, uvažavajući sve relevantne aspekte planiranja (investicione troškove, troškove gubitke, troškove prekida, veličine struja kratkih spojeva, operativna ograničenja).

2. Efikasno korišćenje električne energije i upravljanje opterećenjem
Stručni izvestilac - Stanko Knežević, dipl.el.inž, Schneider Electric DMS NS, Novi Sad, Srbija

1. U cilju povećanja efikasnosti distributivnog sistema je, između ostaloga, potrebno stalno pratiti ukupne gubitke (tehničke i netehničke) električne energije na svim naponskim nivoima. Da bi se omogućilo kvalitetno praćenje stanja u ditributivnom sistemu i kvalitetna procena gubitaka energije i snage u mreži trebaju se koristiti odgovarajući alati (npr. alate koji omogućuju modelovanje mreže, analizu topologije, estimaciju stanja, proračun tokova snaga) u okviru jedinstvenog sistema za upravljanje distribucijom (DMS-a), koji predstavlja jednu od osnovnih komponenti neophodnih za realizaciju koncepta pametnih mreža (Smart Grids). Navedeni sistem treba da integriše odgovarajuće podatke o svim elementima mreže (npr. iz GIS-a) i što kvalitetnije podatke o potrošnji u potrošačkim čvorovima u mreži (npr. iz AMI/MDM i CIS sistema). 
2. Upravljanje opterećem je jedan od važnih alata (procesa) koji se koristi u pametnim mrežama (Smart Grids) u značajnom broju poslovnih procesa (operativno upravljanje u normalnim i havarijskim uslovima, planiranje razvoja mreže). Zboga toga je potrebno, pored koristi koje upravljanje optrećenjem može doneti pojedinačnim kupcima, sagledati i proceniti i koristi koje mogu imati i ostali učesnici (proizvođači električne energije, operatori prenosnog i distributivnog sistema, trgovci na malo i veliko, agregatori). Jedino na osnovu sagledavanja svih koristi, uz uvažavanje relevantnih troškova, se može oceniti efektivnost nekog programa upravljanja opterećenjem.

3. Pametna brojila i sistemi za daljinsko očitavanje i upravljanje brojilima
Stručni izvestioci - Boris Holik, dipl.el.inž. i Saša Marčeta, dipl.el.inž., ODS EPS Distribucija, Novi Sad, Srbija

1. Uvođenje naprednih merenja i AMI sistema predstavlja osnovu za razvoj naprednih mreža i doprinosi razvoju otvorenog tržišta električne energije i povećanju efikasnosti rada elektrodistributivnih kompanija.
2. Ubrzati osavremenjavanje merne infrastrukture u skladu sa usvojenim konceptom AMI/MDM sistema.
3. Ubrzati aktivnosti na polju integracije podataka iz AMI/MDM sistema sa ostalim tehnološko – poslovnim procesima unutar poslovanja operatera distributivnog sistema.
4. U cilju efikasnije borbe protiv netehničkih gubitaka električne energije, intenzivirati korišćenje raspoloživih podataka iz AMI/MDM sistema (logovi, dnevnici događaja, alarmi i dr).
5. U uslovima otvorenog tržišta električne energije, u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom intenzivirati:
• korišćenje osnovnih funkcionalnosti sistema za daljinsko očitavanje brojila, a pre svega korišćenje stvarnih satnih profila potrošnje za potrebe operatora prenosnog sistema (satni profili bazirani na stvarnim podacima o potrošnji, umesto na osnovu standardizovanih dijagrama profila potrošnje).
• korišćenje dodatnih funkcionalnosti sistema za daljinsko očitavanje brojila, a pre svega mogućnost pristupa korisnika sistema njegovim podacima i mogućnost pristupa snabdevača električne energije podacima njegovih korisnika.

Najzapaženiji rad u okviru STK-4 je:

R-4.03    MODELOVANJE I PRORAČUN KRATKIH SPOJEVA DISTRIBUTIVNIH MREŽA S DISTRIBUIRANIM GENERATORIMA ZASNOVANIM NA TROFAZNIM INVERTORIMA
Autori: Luka STREZOSKI, Vladimir KATIĆ, Boris DUMNIĆ

 

Stručna komisija 5: PLANIRANJE DISTRIBUTIVNIH SISTEMA
Predsednik: dr Aleksandar Janjić, Elektronski fakultet Niš

U okviru ove stručne komisije, predstavljeno je svih 10 prihvaćenih radova, koji su obuhvatili sve četiri postavljene preferencijalne teme. Stručni izvestioci za pojedine preferencijalne teme bili su Miroslav Dočić, dr Dragoslav Jovanović, Saša Minić i dr Saša Đekić.

ZAKLJUČCI

1. Pri planiranju, proračun tokova snaga je od suštinske važnosti za pravilnu ocenu opterećenja i naponskih prilika u mreži, pogotovu u prisustvu distribuirane proizvodnje. Zbog toga je potrebno primeniti nove načine proračuna tokova snaga u nesimetričnim režimima, uvažavajući različite vrste distribuiranih izvora energije.
2. Ambijentalni i različiti eksploatacioni uslovi utiču na tačnost proračuna tokova snaga u mreži, te u zavisnosti od raspoloživih podataka moraju biti uvaženi u procesu planiranja.
3. Rekonfiguraciju distributivne mreže treba vršiti uvažavanjem svih ograničenja, uz zadovoljenje više kriterijuma i ukupnih troškova u mreži.
4. Povećanje efikasnosti i smanjivanje gubitaka u mreži potrebno je sprovoditi korišćenjem proverenih, ali i novih rešenja, (kompenzacija reaktivne energije, povećanje preseka, primena energetski efikasnih tehnologija), i optimizacionih tehnika za minimizaciju ukupnih troškova u sistemu.

Za najzapaženiji rad u ovoj komisiji izabran je rad:
R-5.03. Proračun nesimetričnih tokova snaga aktivnih trofaznih distributivnih mreža
Autori: V. C. STREZOSKI, N. R. VOJNOVIĆ, P. M. VIDOVIĆ

 

Stručna komisija 6: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE I DEREGULACIJA
Predsednik: dr Nenad KATIĆ, Schneider Electric DMS NS, Novi Sad

Zaključci rada Stručne Komisije 6 na X savetovanju CIRED Srbija 2016

Predsednik komisije: Dr Nenad Katić, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, Srbija
Članovi komisije i stručni izvestioci:
Dr Gordan Tanić, Agencija za Energetiku Republike Srbije, Beograd,
Mr Vladimir Janković, EMS, Beograd
Dr Savo Djukić, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, Srbija

Na komisiji održanoj 29.09.2016. godine u Vrnjačkoj Banji na X savetovanju o elekrtrodistributivnim mrežama prezentovano je i razmatrano šest radova u skladu sa preferencijalnim temama komisije:

• Otvaranje tržišta električne energije i deregulacija elektroprivrede u regionu.
• Metodologije regulacije i iskustva u primeni.
• Mehanizmi i iskustva u radu tržišta električne energije, novi snabdevači i iskustva ugovaranja isporuke sa potrošačima.
• Smart Grid rešenja u uslovima konkurencije na otvorenom tržištu.

Nakon razmatranja radova doneti su sledeći zaključci.

1. Tržište električne energije u regionu je uspostavljeno i na bazi prvih iskustava se radi na daljem unapređenju regulacionih modela, naročuito u oblasti podsticajnih šema.
2. U cilju efikasnijeg poslovanja elektrodistributivnih preduzeća, značajna su istraživanja na uspostavljanju kvalitetnih modela za ocenu efikasnosti i pouzdanosti snabdevanja električnom energijom, što će biti osnov za uspostavljanje podsticajnih modela.
3. Podsticajni modeli će biti usmereni na praćenje, nagrađivanje i penalisanje performansi rada mreže, a u kasnijem periodu na kvalitet servisa i isporuke električne energije.
4. Podrška upravljačko-informacionih sistema i optimizacionih metoda za podizanje efikasnosti upravljanja mrežom je od velikog značaja za dalje unapređenje poslovanja elektrodistributivnih preduzeća na otvorenom tržištu električne energije.

Za najzapaženiji rad u ovoj komisiji izabran je rad

R-6.03    POKAZATELJI POUZDANOSTI I MOGUĆNOST PRIMENE PODSTICAJNIH ŠEMA NA POVEĆANJE POGONSKE  SPREMNOSTI – STUDIJA SLUČAJA TS 110/35 kV/kV „BEOGRAD 10 – MISLOĐIN“

Autori: Milivoje MINIĆ, Željko MARKOVIĆ, Aca MARKOVIĆ


 
prijava_radova

SPONSORI 12.savetovanja

Zlatni sponzori:
© 2020 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.